top of page

Bøger og downloads

Nedenfor har jeg samlet en oversigt over nogle af mine forskellige bogudgivelser. Derudover finder du en række relevante artikler til gratis download ved at klikke her. God fornøjelse...

Gensidighedens pædagogik
Gensidighedens pædagogik

Gensidighedens pædagogik giver lærere og andre professionelle byggesten til en relationel og dialogisk tilgang til undervisning, læring, udvikling og dannelse. 

Bogen er en inspirerende opfordring til at skabe fællesskaber, som er relevante og meningsfulde.

for lærerstuderende og lærere.
Denne bog har til hensigt at bevidstgøre studerende og lærere om, hvordan psykologien med sit særlige faglige perspektiv kan bidrage til at udvikle professionelle forståelses- og handleformer i lærerarbejdet.

Psykologi
Psykologi
Elevers læring og udvikling
Elevers læring og udvikling

Bogen giver indsigt i læreruddannelsens kompetenceområder ’Elevens læring og udvikling’ og ’Specialpædagogik’. Bogens fire hovedtemaer er: Udvikling og udviklingsstøttende relationer, Læring, kommunikation og klasseledelse, Social forståelse og intervention - Samarbejde, vejledning og inklusion.

Didaktikhåndbogen
Didaktikhåndbogen

Kristensen & Laursen (red., 2017): Gyldendals lærerbibliotek.

Med bidrag af Ole Løw: Hvad betyder sociale relationer for børns læring og udvikling?

 

Klasseledelse
Klasseledelse

Som lærer er man forpligtet til at forholde sig aktivt til, hvordan man vil gribe sin ledelse an. Alene i kraft af, at man er voksen, befinder man sig i en magtposition i forhold til de børn eller unge, man underviser.
Bogen bidrager til nye forståelser og handlemuligheder indenfor klasseledelse.

Pædagogisk vejledning
Pædagogisk vejledning

Introduktion til et omfattende fagområde. Bogen fremstiller og drøfter seks forskellige perspektiver på vejledning, og der redegøres i forlængelse heraf for seks forskellige vejledningsformer, nemlig modellæring, praksislæring, mentoring, refleksion over handling, reflekterende og fortællende positioner m.fl.

Psykologiske grundtemaer
Psykologiske grundtemaer

Bogen behandler en række grundlæggende temaer i psykologien. Hvert tema behandles af to forfattere, der anlægger forskelligt perspektiv på temaet, hvilket inviterer læseren til dialog og refleksion. Bogen henvender sig til lærer- og pædagogstuderende, der interesserer sig for de rejste psykologiske temaer.

PRO_BEGR_Relationer_300.jpg
Relationer

RELATIONER er en bog om relationer som kontekst for professionsudøvelse. Den har fokus på betydningen af sociale relationer mellem mennesker i almindelighed og mellem fagpersoner og den Anden i særdeleshed. Det gælder, hvad enten den Anden er barnet, eleverne, patienten eller borgeren.

Kommunikation og samarbejde
Kommunikation og samarbejde

Bogen handler om, hvordan man får indsigt i og udvikler sine egne og andres evner til at kommunikere og samarbejde i professionelle relationer. Den forholder sig både til metoder og viser vej gennem praktiske øvelser.

Pædagogisk vejledning 2. udgave
Pædagogisk vejledning

2. udgaven rummer et nyt kapitel om mestringsorienteret vejledning, en ny beskrivelse af vejledningsrelationen og en tydeliggørelse af vejledningens fire K’er: kontakt, kontekst, kontrakt og kontrol samt en værktøjskasse af forholdemåder og færdigheder.

Psykologiske perspektiver på intervention
Psykologiske perspektiver

på intervention.
Forskellige psykologiske perspektiver på intervention i pædagogiske kontekster. Forfatterne giver hver en beskrivelse af deres teoretiske ståsted med tilhørende forslag til intervention på baggrund af en case om en 13-årig dreng.

Klasseledelse - praktikbog 2 til læreruddannelsen
Klasseledelse - praktikbog 2

Denne bog har fokus på klasseledelse.

Den gør rede for ramme-, proces- og relationsledelse og viser, hvordan læreren kan fremme et godt læringsmiljø samt skabe sociale fællesskaber og inklusion gennem forebyggelse, foregribelse og håndtering af konflikter og mobning.

Pedagogisk handledning
Pedagogisk handledning

Pedagogisk handledning är en introduktion till ett omfattande ämnesområde. Boken presenterar och diskuterar sex olika perspektiv på handledning vilka sammanfattas i tre metaforer: lärande genom handling, lärande genom reflektion och lärande genom dialog och berättelse.

bottom of page